Genero-irizpideak dituzten kontratuen pleguen bilduma: Exekuzio baldintzak

EUSKO JAURLARITZA

Mugikortasun Plan Gidaria (PDF, 563 KB) - Gaztelaniaz

 • 33.3. Emakumeen eta gizonen arteko berdintasunaren inguruko baldintza bereziak:
  33.3.1. Kontratua betetzerakoan, enpresa kontratistak edo azpikontratistak emakumeen eta gizonen berdintasuna bermatuko du tratuan, enplegua lortzeko aukeran, sailkapen profesionalean, sustapenean, iraunkortasunean, prestakuntzan, iraungitzean, ordainsarietan, lan-kalitatean eta -egonkortasunean, lanaldiaren iraupenean eta antolaketan. Halaber, kontratua betetzerakoan, enpresa kontratistak edo azpikontratistak betetzeari loturiko pertsonen bizitza pertsonala, familiakoa eta lanekoa bateratu ahal izateko neurriak hartuko ditu.
  33.3.2. Halaber, 10 langile baino gehiagoko enpresa kontratistek edo azpikontratistek sexu-jazarpena eta sexuagatiko jazarpena saihesteko neurriak hartzea bermatuko dute kontratua betetzeari loturiko emakumezko langileei dagokienez, baita jardunbide egokien kodeak prestatu eta zabaltzea, informazio-kanpainak eta prestakuntza-ekintzak egitea eta prozedura zehatzak ezartzea ere, halakoak saihesteko eta jazarpena jasan dutenek aurkeztutako salaketa edo erreklamazioak bideratzeko.
  33.3.3. Kontratua gauzatzeko, langile gehiago behar izanez gero, eta enpresa kontratistak edo azpikontratistak emakumeen ordezkaritza desorekatua badu plantillan, kontratua gauzatzerakoan, epe osoan, gutxienez, emakume-kontratazio bat egin beharko du, edo emakume-kontratazio behin-behineko bat behin betiko bihurtu beharko du. Plantilla desorekatutzat hartuko da emakumeen ordezkaritza edo presentzia plantillaren guztizkoaren %40 baino gutxiago duena.

 Recogida y tratamiento básico de la información de la encuesta sobre necesidades y demanda de vivienda en la Comunidad Autónoma de Euskadi 2010 (PDF, 100 KB) - Gaztelaniaz

 • En cumplimiento del artículo 16 del Ley 4/2005, de 18 de febrero para la igualdad de mujeres y hombres, referente a estadísticas y estudios, se integrará la perspectiva de género en la elaboración del objeto de contrato. Asimismo, se señala el artículo 18.4 de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres por el que se regula el uso no sexista del todo tipo de lenguaje en los documentos y soportes que produzcan los poderes públicos vascos directamente o a través de terceras partes o entidades.

 

ARABAKO FORU ALDUNDIA

Inmigrazioaren I Foru-planaren jarraipenerako eta Bizikidetza eta Kulturarteko Foru Kontseiluarendinamizaziorako plegua (PDF, 51 KB) - Gaztelaniaz

 • 8. Kontratistaren betebeharrak. Hizkuntzaren erabilera ez-sexista bermatzea igorritako agiri guztietan, Emakumeen eta Gizonen Berdinasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legea betetzeko. Lege horren babespean, argitaratzen diren irudietan pertsonak ez dira giza duintasun handiagoz edo txikiagoz agertuko euren sexuaren arabera, ez dira sexu objektu soil gisa agertuko eta ez da erabiliko estereotipo sexistarik eta genero rol eta identitateen dibertsifikazio sexuala bultzatuko da.

 

BIZKAIKO FORU ALDUNDIA

Contratación del servicio de viajes dentro del programa Adineko del Departamento de Acción Social durante el año 2012 (PDF, 870 KB) - Gaztelaniaz

 • Las empresas licitadoras en la preparación y elaboración de sus respectivas propuestas deberán hacer un uso no sexista del lenguaje. Asimismo, la empresa adjudicataria, a lo largo de la vigencia del contrato deberá hacer un uso no sexista del lenguaje en cualquier documento definitivo escrito o digital, así como, deberá desagregar los datos por sexo en cualquier estadística referida a personas que se genere, todo ello al amparo del artículo 2.3. de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres, en el que señalan los principios generales que deberán respetarse.

Asistencia técnica para la gestión de las operaciones con cofinanciación del FEDER Y FSE (PDF, 384 KB) - Gaztelaniaz

 • Se velará en todo momento por el cumplimiento de las políticas comunitarias, especialmente en materia de medioambiente, igualdad de oportunidades, contratación pública y publicidad de la financiación europea.

Explotación de la gestión integral del Albergue Juvenil de La Arboleda (PDF, 365 KB) - Gaztelaniaz

 • Con el objeto de conocer el desarrollo de los servicios objeto del presente pliego, se deberá facilitar mensualmente al Servicio de Juventud de la Diputación Foral de Bizkaia un informe refiriendo aspectos referidos a la ocupación (número de estancias y participantes, por sexo y edad), y separado por los diferentes programas de actividades.

DPliego de prescripciones técnicas que han de regir la contratación de un servicio de actividades de educación ambiental y de recepción de visitantes en los Centros de Interpretación de los Parques Naturales de Bizkaia (Urkiola, Gorbeia y Armañón) (PDF, 1 KB) - Gaztelaniaz

 • Las empresas licitadoras, en la elaboración y presentación de sus respectivas propuestas creativas, así como a lo largo de la vigencia del contrato, deberán tener en cuenta lo establecido legalmente para la promoción de la igualdad de género, harán un uso no sexista del lenguaje y de la imagen y crearán materiales y actividades libres de estereotipos sexistas y que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres.

 

GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA

Kirol Etxearen kudeaketaren kontratazioa (PDF, 264 KB)

 • e) Hizkuntzaren eta irudien erabilera ez sexista egitea sortzen diren agiri eta euskarrietan.
  f) Generoaren ikuspegia kontuan izatea kontratua egikaritzea sortzen diren txosten, idatzi, datu bilketa, estatistika eta abarretan.

Kiroletako eskulde bulegoetan arreta emateko zerbitzuak kontratatzea (PDF, 264 KB)

 • e) Hizkuntzaren eta irudien erabilera ez sexista egitea sortzen diren agiri eta euskarrietan.
  f) Generoaren ikuspegia kontuan izatea kontratua egikaritzea sortzen diren txosten, idatzi, datu bilketa, estatistika eta abarretan.

Kirolgi Fundazioaren kudeaketarako kontratazioa (PDF, 146 KB)

 • - Hizkuntzaren eta irudien erabilera ez sexista egitea sortzen diren agiri eta euskarrietan.
  - Generoaren ikuspegia kontuan izatea kontratua egikaritzea sortzen diren txosten, idatzi, datu bilketa, estatistika eta abarretan.

Kirol praktikarako materialaren hornikuntza kontratatzea (PDF, 247 KB)

 • - Hizkuntzaren eta irudien erabilera ez sexista egitea sortzen diren agiri eta euskarrietan.
  - Generoaren ikuspegia kontuan izatea kontratua egikaritzea sortzen diren txosten, idatzi, datu bilketa, estatistika eta abarretan.

2013ko uztailaren 17ko 4/2013 FORU ARAUA, Foru Sektore Publikoko obra kontratuetan klausula sozialak txertatzekoa (PDF, 270 KB)

 • 2.B. Izaera sozialeko betebeharrak:
  1. Enpresa esleipedunak prestazioa egiterakoan lan merkatuan emakumeen eta gizonen arteko aukera berdintasuna sustatzeko neurriak aplikatu beharko ditu, 2007ko martxoaren 22ko 3/2007 Lege Organikoak, Emakumeen eta Gizonen Benetako Berdintasunerakoak, aurreikusitakoaren arabera. Neurri horien artean hartu behar da, ezinbestean, berdintasun egitasmo bat prestatzea eta aplikatzea, baldin eta esleipen hartzaileak lehendik ez badu 250 langile baino gutxiago dituelako eta, ondorioz, ez dagoelako horretara derrigortuta 3/2007 Legeko 45. artikuluaren arabera. Berdintasun egitasmoak aukera berdintasuna sustatzeko jarduketak aurreikusi ditzake, besteak beste, ondorengo arloetan: okupazio, sustapen eta prestakuntzaren aukera; sailkapen profesionala, ordainsariak, lansaioaren antolaketa; bizitza pertsonala, familiakoa eta lana alkarren artean bateragrri egiteko neurriak hartzea; eta jazarpen sexualari eta sexu arrazoiarengatikoari aurre egiteko neurriak hartzea. Egitasmo hori kontratua esleitzen denetik gehienez 4 hilabeteko epean prestatu behar da, aipatutako lege organikoaren edukia kontuan hartuta.
  2. Kontratistak, edo azpikontratistak, Kontratu honi atxikitako langileen bzitza pertsonala, familiakoa eta lana elkarren artean bateragarri egitea ahalbidetzeko neurriak ezarri behar ditu.
  3. Kontratua gauzatzeko langile berriak kontratatu behar badira eta empresa kontratistak edo azpi-kontratistak desoreka badauka emakumeen eta gizonen artean, kontratua gauzatzeko, eta gauzatzen den aldi osorako, emakumea kontratatu beharko du edo, behintzat, emakume bat aldi baterako kontratatuta badu, mugagabe kontratatu beharko du. Langile talde desorekatua izango da langile guztien artean emakumeak % 40 baino gutxiago badira.

 

SOCIEDAD ANÓNIMA DE GESTIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL EDIFICADO DE ÁLAVA SOZIETATEA

Gesaltza Añanako hirigunean termita-izurritea detektatzeko eta desagerrarazteko lanen kontratazioa (PDF, 150 KB) - Gaztelaniaz

 • 20. Medidas de igualdad. La Empresa Adjudicataria deberá adoptar, durante la ejecución de los trabajos, todas aquellas medidas que resulten de aplicación y vayan encaminadas a promover la igualdad de hombres y mujeres, en particular aquellas contempladas en la Ley 4/2005 de 18 de febrero para la Igualdad de Mujeres.

 

ATARRABIAKO UDALA

Explotación del Albergue Turístico (PDF, 182 KB) - Gaztelaniaz

 • 28. Condiciones especiales de ejecución. Será condición de ejecución del contrato a que se refiere este pliego las previstas en la cláusula novena del presente pliego. Así mismo el adjudicatario deberá aplicar medidas destinadas a promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, la diversidad étnica, adoptando así mismo medidas de conciliación de la vida laboral con la familiar, así como reservar, en su caso, algún puesto de trabajo a personas en riesgo de exclusión que estén inscritos en el dispositivo municipal de empleo, que gestionan el Servicio Social de Base de Villava con el fin de promover el empleo de personas con dificultades particulares de inserción en el mercado laboral, y a contratar al menos un 5% de personas discapacitadas, siguiendo las instrucciones contenidas en las Directivas Comunitarias.

 

MASNOUKO UDALA

Limpieza urbana y recogida de residuos (PDF, 1 KB) (Katalanez)

 • Relaciones Laborales: a) Contratación de mujeres y hombres en un 50%.

 

ENERGIAREN EUSKAL ERAKUNDEA

ERP Sage X3ren modulu ekonomiko-finantziarioa ezartzeko kontratua (PDF, 959 KB)

 • Honako printzipio hauek betetzko konpromisoa.tratu berdina, aukera berdintasuna, dibertsitatea eta ezberdintasuna errespetatzea langile guztien artean (3.artikulua).
  - Haien jardunetan genero-ikuspegia integratzeko, ekintza positiboa bultzatzeko, sexuaren araberako rolak et estereotipoak desagerrarazteko konpromisoa (3. artikulua).
  - Zuzendaritza-organoetako eta organo kolgiatuetako kide izateko pertsonak izendatzerakoan, izendatutakoen artean trebakuntza, gaitasun eta prestakuntza egoia duten emakumeen eta gizonen ordezkaritza orekatua izateko konpromisoa (23. artikulua).
  - Estatistika eta azterlanak prestatzerakoan, genero-ikuspegia kontuan hartzeko konpromisoa, sexuaren araberako datuak bldu eta aurkeztuz (6. artikulua).
  - Sortzen dituzten dokumentu eta euskarrietan hizkera eta irudi sexista ez erabiltzek konpromisoa (18.4 artikulua).

 

AYUNTAMIENTO DE MUNITIBAR

Contratación del suministro de energía eléctrica a los distintos puntos de consumo, de los que es titular el ayuntamiento de Munitibar, mediante fuentes de producción energéticas renovables y seguras para las personas como para las poblaciones, con condiciones especiales de ejecución (PDF, 1 MB) - Gaztelaniaz

 • En la ejecución del contrato, la empresa contratista o subcontratista garantizará la igualdad entre mujeres y hombres en el trato, en el acceso al empleo, clasificación profesional, promoción, permanencia, formación, extinción, retribuciones, calidad y estabilidad laboral, duración y ordenación de la jornada laboral. Así mismo, durante la ejecución del contrato la empresa contratista o subcontratista mantendrá medidas que favorezcan la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de las personas adscritas a la ejecución. Asimismo, se garantizará la adopción por parte de las empresas contratistas o subcontratistas de más de 10 trabajadores y trabajadoras, de medidas para la prevención del acoso sexual y del acoso por razón de sexo en relación con las personas trabajadoras adscritas a la ejecución del contrato, tales como la elaboración y difusión de códigos de buenas prácticas, la realización de campañas informativas o acciones de formación, o el establecimiento de procedimientos específicos para su prevención y para dar cauce a las denuncias o reclamaciones que puedan formular quienes hayan sido objeto del acoso. En el caso de que para la ejecución del contrato sea necesaria una contratación nueva de personal y la empresa contratista o subcontratista cuente con una representación desequilibrada de mujeres en plantilla, deberá realizar para la ejecución del contrato, y durante todo el plazo de ejecución, al menos una nueva contratación de mujer o transformar al menos una contratación temporal de mujer en contratación indefinida. Se entenderá por plantilla desequilibrada aquélla que cuente con una representación o presencia de mujeres inferior al 40 por ciento del total de la misma.

  

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

Contratación de las obras de "pavimentación y renovación de servicios de la Calle Mor de Fuentes", por procedimiento abierto (PDF, 1.5 MB) - Gaztelaniaz

 • 1.- Toda la documentación, publicidad, imagen o materiales de todo tipo deberán utilizar un lenguaje no sexista, evitar cualquier imagen discriminatoria de las mujeres o estereotipos sexistas y fomentar una imagen con valores de igualdad, presencia equilibrada, diversidad, corresponsabilidad y pluralidad de roles e identidades de género.
  2.-Las empresas con plantilla superior a 250 personas, deberán acreditar el diseño y aplicación efectiva del Plan para la Igualdad de mujeres y hombres previsto en la Ley 3/2007 de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres.
  3.-En todo caso y siempre que sean necesarias nuevas contrataciones, sustituciones y/o se produzcan bajas, la empresa adjudicataria se compromete a contratar a mujeres y en función del número de contrataciones éstas se realizarán en un porcentaje superior, al menos en cinco puntos al porcentaje medio señalado en el último trimestre para el sector de actividad concreto por la encuesta de población activa del I.N.E.
  4.-La empresa adjudicataria garantizará la adopción de medidas para prevenir, controlar y erradicar el acoso sexual, por razón de sexo u orientación sexual.
  5.-En la elaboración de memorias e informes que la entidad licitadora deberá presentar con motivo de la ejecución del contrato, todos los datos estadísticos sobre las personas beneficiarias o usuarias y sobre el personal que ejecute el contrato, deberán estar desagregados por sexo y edades, estableciendo porcentajes, de forma que pueda conocerse la población sobre la que incide el contrato.
  6.-La empresa adjudicataria deberá realizar durante la ejecución del contrato como mínimo tres acciones nuevas en materia de conciliación de la vida personal, familiar y laboral dirigidas a la plantilla adscrita a su ejecución, que podrán pertenecer a uno o más de los bloques detallados en el apartado 3.5.1.f) de la Instrucción relativa la incorporación de cláusulas sociales de género en los contratos celebrados por el Ayuntamiento de Zaragoza, sus Organismos Autónomos y Entidades del Sector Público Empresarial. Antes de finalizar el contrato, la empresa adjudicataria deberá aportar al Responsable del contrato un informe detallado sobre todas las actuaciones realizadas; sin la presentación del mismo no se podrá dar por finalizado el contrato. Este informe se realizará según el Modelo incluido en el Anexo IV a este Pliego.
Euskadi, auzolana