Berdintasunerako klausulak, berdinketa hausteko irizpideetan

 

Orrialde honetan, berdinketa hausteko irizpideak zehazteko eta definitzeko berdintasun-klausulak erakusten dira. Kontratazio-organoarentzat hautazkoa izango da klausula horiek aukeratzea eta idaztea, zeinak kontratuaren izaeraren eta espezifikazio teknikoen araberakoak izango baitira.

Edukia honela antolatuta dago:

a. Lehen dokumentua, oinarrizko oharrekin eta berdintasunerako klausulen ereduekin, fase horretan klausulak aplikatzen laguntzeko.

b. Pleguen sorta bat, fase horretarako berdintasun-klausulekin. Pleguak lurralde-eremuaren eta tipologiaren arabera antolatzen dira (obrak, zerbitzuak, hornidurak).

Berdintasunerako klausulak ikusgai daude webgunearen atal honetan. Horiek pleguaren testuinguruan irakurtzeko, klik egin horretarako gaitutako estekan, eta testuak horiz markatuta agertuko dira.

 

BERDINKETA HAUSTEKO IRIZPIDEEN KLAUSULEN EREDUAK

 

EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOA

Gipuzkoa: Gipuzkoako Foru Aldundia

"Kontratua esleitzerakoan lehentasuna izango dute kaudimen teknikoa egiaztatzeko unean Eusko Jaurlaritzaren 2003ko abenduaren 23ko 329/03 Dekretuak jasotzen dituen talde behartsuetako langileak dituzten enpresa publiko nahiz pribatuek aurkeztutako proposamenek, baldin eta langile kopuru hori 100eko 2tik gorakoa bada eta emakume eta gizonen berdintasunerako politika edo ekintzak egin baditu beti aurkeztutako proposamenek eskaintza onenak berdintzen badituzte, lizitaziorako oinarri diren irizpideak kontuan hartuta."
"Berdinketa egongo balitz, kontratua esleitzerakoan lehentasuna izango dute kaudimen teknikoa  egiaztatzeko unean Eusko Jaurlaritzaren 2003ko abenduaren 23ko  329/03 Dekretuak jasotzen dituen talde behartsuetako    langileak dituzten enpresa publiko nahiz pribatuek aurkeztutako proposamenek, baldin eta langile kopuru    hori 100eko 2tik gorakoa bada eta emakume eta gizonen  berdintasunerako politika edo ekintzak egin baditu beti aurkeztutako proposamenek eskaintza onenak berdintzen badituzte, lizitaziorako oinarri diren irizpideak kontuan hartuta."

Gipuzkoa: Donostiako Udala

"Berdinketa suertatuko balitz (hala   gertatu ezkero),   zera ziurtatzen dugu; gaur   egun enpresan ..... pertsona lanean ari direla lana lortzeko zailtasunak dituztenak,  hauetako baldintza hauek betetzen dituztenak alegia: emakumezkoak, 16 eta 30 urte bitarteko adina dutenak, 45 urte baino gehiagokoak, %33ko elbarritasuna edo     gehiagokoa dutenak harrezagututa, epe luzean lanik   gabe egon direnak, inserzioko gutxiengo errenta jasotzen dutenak,  kanpotik etorritakoak, adin txikikoen zaintzarako zentroetatik  etorriak, droga edo alkohol arazoak dituzten eta errehabilitazio prozesuan daudenak, edo kartzelan daudenak edo izan direnak."

 

BESTE AUTONOMIA ERKIDEGO BATZUK

Andaluziako Autonomia Erkidegoa

"En el caso de que dos o más proposiciones se encuentren igualadas, como las más ventajosas desde el punto de vista de los criterios que sirven de base para la adjudicación, tendrán preferencia de adjudicación, siempre que hayan presentado la documentación acreditativa, cualesquiera de las siguientes empresas:
- Empresas con trabajadores con discapacidad, conforme a lo señalado en la cláusula 9.2.1.1.g).
- Sociedades Cooperativas Andaluzas de trabajo asociado y las de segundo o ulterior grado que las agrupen.
- Empresas que tengan la marca de excelencia o desarrollen medidas destinadas a lograr la igualdad de oportunidades, conforme a la cláusula 9.2.1.1.g). "

Gaztela-Mantxako Autonomia Erkidegoa

"Artículo 38. Contratación pública.
3. Los órganos de contratación podrán establecer en los pliegos de cláusulas administrativas particulares la preferencia en la adjudicación de los contratos de las proposiciones presentadas por aquellas empresas que, en el momento de acreditar su solvencia técnica o profesional, hayan adoptado medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral, a lograr la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y a la conciliación de la vida laboral, personal y familiar, siempre que estas proposiciones igualen en sus términos a las más ventajosas desde el punto de vista de los criterios objetivos que sirvan de base a la adjudicación y respetando, en todo caso, lo establecido en la legislación de contratos del sector público."

 

Atzera joan

 

Azken aldaketako data:

Euskadi, auzolana