KIDEITU produktuak eta emaitzak


KIDEITU genero-ikuskapenak

Egin ditugun ikuskapenen helburua honakoa izan da: genero-ikuspegiaren integrazio-maila neurtu, bi perspektiba kontuan hartuta:

- honakoari dagokionez GEko erakundeen barne-antolaketa,

- genero-ikuspegia txertatzeari dagokionez, kontuan hartzea proiektu-ziklo osoan honakoetan: ‘esperientzia pilotu’ gisa hautatutako programetan.

A rdatz hau osatzeko honako urrats hauek eman dira:

- Dokumentu-azterketa. Elkarteei eta beren jarduerei buruzko dokumentuak aztertzea izan da helburua, baita esperientzia pilotu gisa hautatutako programarekin zerikusia duena ere.

- Inkesta. Elkarteen, beren jardueren eta esperientzia pilotu gisa hautatutakoen dokumentu-azterketan lortutako informazioan sakontzeko. Elkarte bakoitzean giltzarri diren langileek bete duten galdesorten bidez osatu dira inkestak.

- Taldekako elkarrizketak. Esperientzia pilotuetan parte hartu duten teknikariekin egin dira taldekako elkarrizketak, esperientzia pilotu gisa hautatutako programetan parte hartu duten teknikarien kudeaketara, espektatibetara, konpromisoetara eta zailtasunetara gerturatzeko, ikuspegi kualitatiboagotik.

- Txostenak. Bildutako informazio guztiarekin lehendabiziko ikuskapen-txostenak egin dira.

- Alderatu. Txosten-borradoreak erakunde guztietara bidali dira, bertan biltzen diren edukiak eta ondorioak alderatzeko eta adosteko.

- Osatu. Txosten hauek, halaber, erakundeetan parte hartzera sartu diren Berdintasunerako Eragileek osatu dituzte.

- Behin betiko txostenak. Azkenik, behin betiko txostenak idatzi dira, eta elkarteek berek ontzat eman dituzte.

Prozesu horren ondorioz, auditoria-txosten hauek egin dira:

- Enplegu eta Formakuntza Zuzendaritzaren ikuskapen-txostena Eusko Jaurlaritzarena eta LANBIDE programarena.

- Gizarteratzearen eta Enpleguaren Zuzendaritza Nagusiaren ikuskapen-txostena Gipuzkoako Foru Aldundiarena eta MERKATARIZAN programarena

- honakoen ikuskapen-txostenak Garapen eta enpresak sortzeko eta indartzeko honako programak:

     - Debegesa
     - Vitoria-Gasteizeko Udala

- Txorierriko Behargintza

- honakoaren ikuskapen-txostena Bilboko Elizbarrutiko Caritas eta NORABIDE eta HARGINDEGI programak.

1. ardatza. Genero Ikuskapenak (pdf - 377kb)

Mainstreaming praktikan jartzeko ereduen diseinua

Auditorien ondoren, GTko erakundeetan genero-ikuspegia integratzeko ekintza-planak diseinatzen hasi gara KIDEITUn.

Horretarako, kontzeptu-eredu orokor bat egin da; hortik abiatuta, aukera-berdintasunean espezializatutako langileek (berdintasun-agenteek) erakunde bakoitzean lan-taldeak eratzea koordinatu dute, partaideen artean adostutako jarduera-protokoloak diseinatzeko.

Programa bakoitzak helburu orokorrak, zehatzak eta operatiboak ditu; egin beharreko jarduera eta pausuz errenda batetik; esperoz iren amaitzetatik, jarraipen irizpideetatik eta ebaluaziotik (adierazleak); inplikatutako eragileetatik; eta exekuziorako epeetatik.

Lehenengo jarduerak abiarazteko, gainera, urteko gauzatze-planak diseinatu dira protokolo horien barnean.

Jarduera-ardatz horretatik honako produktu hauek sortu dira:

- Erakundeetan generoaren mainstreaminga txertatzeko oinarrizko eredua.

- Generoaren mainstreaminga LANBIDEn txertatzeko jarduera-protokoloa.

- Generoaren mainstreaminga Gipuzkoako Foru Aldundiko Gizarteratze eta Enplegu Zuzendaritzantxertatzeko jarduera-protokoloa.

- Generoaren mainstreaminga Txorierriko Behargintzan txertatzeko jarduera-protokoloa.

- Generoaren mainstreaminga Debegesan txertatzeko jarduera-protokoloa.

- Generoaren mainstreaminga Gasteizko Udaleko Ekonomia Sustapenerako Sailean txertatzeko jarduera-protokoloa.

- Generoaren mainstreaminga Bilboko Caritas Diocesanan txertatzeko jarduera-protokoloa.

Mainstreaming-ereduen/-protokoloen ezarpena


Generoaren mainstreaminga txertatzeko protokoloetan eta urteko planetan oinarrituta, lehen jarduerak jarri dira martxan KIDEITUren proiektuan.

 

Horren aurretik, erakunde bakoitzeko zuzendaritzak konpromiso-agiri bat sinatu du.

 

Hortik aurrera, erakunde bakoitzaren esku-hartzearen alorraren araberakoak izan dira gauzatutako ekimenak, bai eta berdintasunaren alorrean diagnostikatu zaizkien beharren araberakoak ere.

 

Hona hemen egindako jardueren eta produktuen adibide batzuk:

 

LANBIDEn

 

- Zuzendaritzako Lan Taldearen barnean: Egailaneko plan estrategikoa berrikustea; Lanbideri dagokion Erakunde Arteko Enplegu Planean berdintasunerako helburuak sartzea; Egailaneko hitzarmen kolektiboa berrikustea; berdintasun-klausulak sartzea; 2007-2008rako berdintasun-plana diseinatzea; 2007ko plan operatiboa zehaztea; Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Saileko Legegintzaldi Dokumentuan/Programan planak sartzea, Emakumezkoen eta Gizonezkoen Berdintasunerako IV Plana garatzeko. VIII. Legegintzaldiko arauak.

 

- Bitartekotzako lan-taldeen, Lanbide bulegoen eta orientabidearen eta prestakuntzaren barnean: Lanbide orientabide-ereduaren berrikuspena; orientabide-sistema hobetzeko tresnak (emakumeek lana bilatzeko prozesuan beren burua nola aurkeztu lantzeko tresna, eta maskulinizatuta dauden sektoreetan lan egin nahi duten emakumeentzako zeharkako gaitasunak lantzeko prestakuntza-modulua); bitartekotza-zerbitzuko eskaintza diskriminatzaileak aztertzea; lan-eskaintza diskriminatzaileak lantzeko protokoloa egitea; eta lanbide-zerrendaren berrikuspen linguistikoa.

 

- Egailan-Behatokiko Lan Taldearen barnean: Egailan Behatokiak erabiltzen dituen azterketetan, sexu-aldagaiaren erabilgarritasuna ebaluatze; beste aldagai garrantzitsu batzuk identifikatzea eta proposatzea, berdintasuna beste dimentsio batzuetatik kuantifikatzeko aukera emango dutenak; sexu-aldagaia aztertzea eta sartzea Lanbide programen eta zerbitzuen asebetetze-azterketetako galdera-sortetan.

 

- Trebakuntza: Kideitu berdintasunerako Prestakuntza Gela; Trebakuntza Plana – Presentziazko prestakuntza espezializatua.

 

Garapeneko Garapen Agentzietan

 

- Berdintasunerako material didaktikoa.

 

- Generoaren alorreko prestakuntza-beharrak hautemateko metodologiaren diseinua: metodologia-proposamena eta galdera-sorta.

 

- Kontratazio-klausulei buruzko gomendioen dokumentua.

 

- Generoaren eragina aurretik ebaluatzeko gida-dokumentua.

 

- Agentzietako langileentzako kontziliazio-plana egiteko tresnak.

 

- Enpresak sortzen dituzten emakumeen beharrak hautemateko foroak antolatzeko metodologia-tresnak.

 

- Enpresak sortzeko gaitasunak bultzatzeko ekintzak antolatzeko metodologia-tresnak.

 

- Gure ebaluazioetan genero-ikuspegia txertatzeko oinarrizko gida.

 

Bilboko Caritas Diocesanan

 

- Berdintasunerako Prestakuntza Plana zuzendari, teknikari eta boluntarioentzat.

 

- GGBBei eta generoari buruzko ondorioen eta gomendioen dokumentua.

 

- Caritaseko langileentzako kontziliazio-plana.

 

- Sexismorik gabeko harremanetarako gida.

 

- Eskaintza diskriminatzaileei erantzuna emateko protokoloa.

 

- Emakumeen aurkako indarkeriaren arazoaren diagnosia Caritasen.

 

- Tratu txarren egoeretan esku hartzeko gida.

 

- Erantzukizuna banatzeko egutegia.

 

- Berdintasunerako koadernoa, Kideituko produktu guztiekin: erakunde osorako lan-tresna.

 

- Ziurtagiria: Aukera-berdintasunean parte hartzen duen erakundea, Emakunde - Eusko Jaurlaritza (egiten).

 

Gipuzkoako Foru Aldundiko Enplegu eta Prestakuntza Zuzendaritzan

 

- GFAko sail arteko berdintasun tekniko eta politikorako batzordearentzat dekretu-proposamena.

 

- 2007 plangintzarako berdintasun-irizpideen proposamena.

 

- Webgunea genero-ikuspegia aintzat hartuz berrikustea, eta hobekuntzak proposatzea.

 

- “Merkataritzan” programa genero-ikuspegia aintzat hartuz ebaluatzea.

 

- Genero-berdintasunari buruzko online prestakuntzako tresnak diseinatzea, “Merkataritzan”ek homologatutako zentroetako kudeatzaile eta prestakuntzako langileentzat, bai eta ikastaro bat egitea ere.

 

Orokorrean:

 

Genero ikuspegia txertatzea kontratazio publikoko prozesuetan: Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako 4/2005 Legearen 20.2 artikuluko arauen garapena

 

Ezarritako ereduen/protokoloen ebaluazioa

 

KIDEITU proiektuan bi ikuspegitatik ekin diogu ebaluazioari:

 

a) Erakunde bakoitzean, generoaren mainstreaminga txertatzeko protokoloen kanpoko ebaluazioa.

 

b) Erakundeetan berdintasun-printzipioak zer-nolako barneratze-maila duen neurtzeko jarraipen- eta ebaluazio-sistemen azterketa, eta hobekuntza-proposamenak.

 

Prozesu honen oinarri gisa, bi tresna kontzeptual eta metodologiko sortu dira:

 

- "Genero-ikuspegia enplegu- eta prestakuntza-sistemen ebaluazioan txertatzeko oinarrizko gida" ; kontzeptuak azaldu, eta jarraibide metodologikoak proposatu nahi ditu dokumentu horrek, jarraipen- eta ebaluazio-sistemek genero-gaiei erantzuna emateko behar diren baldintzak bete ditzaten.

 

- "Genero-ikuspegiaren zeharkakotasuna (mainstreaminga) ezartzeko ereduen jarraipena eta ebaluazioa egiteko gida metodologikoa"; jarraipenerako eta ebaluaziorako erreferentziazko sistema deskribatzen du kanpo-ebaluazioaren prozesurako, KIDEITUn gauzatutako mainstreaminga ezartzeko ereduetako lan-plangintzei aplikatuta.

 

Ebaluazio-prozesu honetatik sortutako produktuak honako hauek izan dira:

 

- Sei proposamen-txosten, jarraipen- eta ebaluazio-sisteman genero-ikuspegia txertatzeko; generoaren mainstreamingerako ereduen ezarpenean parte hartzen duen erakunde bakoitzeko bat.

 

- Kanpo-ebaluazioko bi txosten: hasierako ebaluazioa eta amaierakoa; horien helburu orokorra prozesuetan sortutako datuak deskribatzea, aztertzea eta interpretatzea da, bai eta generoaren mainstreamingerako ereduak ezartzeko jarduera-protokoloetako lorpenak eta efektu-eraginak deskribatzea, aztertzea eta interpretatzea ere.

'Berdintasunerako Prestakuntza Gela'

 

Ekainean amaitu zen “Berdintasunerako Prestakuntza Gelan” egindako hirugarren  eta azken edizioa. Hauek izan dira ikastaro horietan landutako gaiak: batetik, enplegu-programetan eta proiektuetan generoaren ikuspegia sartu beharra, eta bestetik, aukera-berdintasunaren ikuspegitik egindako ebaluazioak. Hiru ikastaro horietan, guztira, 60 pertsonak baino gehiagok parte hartu dute; atxikitako erakundeetako pertsonak bai eta Euskadiko EQUAL proiektuetakoak ere.

 

Une honetan, Prestakuntza Gelako ikasmaterial guztia norberak erabiltzeko moduko on-line moduluan biltzen ari gara. Modulu hori azarotik aurrera eskuragarri egongo da.

 

Informazio gehiago: Berdintasunerako Prestakuntza Gela

 

Kanpaina: Bat egin berdintasunarekin, kalitatez lan egin


"Bat egin ezazu berdintasunarekin, kalitateko lana egin ezazu" kanpaina jarri dugu martxan KIDETUn. Euskadiko enplegu- eta prestakuntza-agenteei dago zuzenduta, eta helburu nagusia berdintasuna kalitatezko oinarrizko irizpidetzat hartzea izan da.


Mezu nagusi hori beste mezu batzuekin batera dator. Katilu bat eta USB kanpo-memoria bat izan dira mezu horiek islatzeko aukeratutako euskarriak.


Informazio gehiago: 
kanpainaren irudiak eta euskarriak  (pdf - 170Kb)

Enplegu-eragileak eta Berdintasunerako prestakuntza-eragileak

 

“Berdintasunerako prestakuntza-gela" bat jarri genuen martxan KIDEITUn, zenbait prestakuntza-moduluz osatuta. Horren bitartez, Euskadiko enplegu-programetan eta -proiektuetan genero-ikuspegia txertatzeko behar den ezagutza landu nahi da, era praktikoan eta parte-hartzailean.

 

Prestakuntza Gelan enplegu-programak eta -proiektuak diseinatzen, kudeatzen eta ebaluatzen dituzten erakundeetako pertsonek hartu dute parte; Euskadiko EQUAL proiektuetan inplikatutako talde teknikoek lehentasuna izan dute.

 

Prestakuntza-saioak modulu eta ediziotan antolatu dira. Modulu bakoitza presentziazko saio batekin hasi da; bertan, prestakuntzarako online edukiak aurkeztu dira.

 

Teleprestakuntza-plataforma baten bidez sartu ahal izan da online moduluetara; bertan, edukiez gainera, foroak, iragarki-taula edo dokumentazioa eta ariketa espezializatuak zeuden.

 

KIDEITU proiektuan zehar, hiru prestakuntza-edizio egin dira guztira:

 

- 1. edizioa, 2005eko azarotik eta abendura bitartean.

 

- 2. edizioa, 2006ko urritik eta azarora bitartean.

 

- 3. edizioa, 2007ko maiatzetik eta ekainera bitartean.

 

Informazio gehiago: Kideitu gela

 

Proiektuaren zabalkundea

 

KIDEITUn, gure proiektua ezagutzera emateko jarduerak jarri ditugu martxan. Hona hemen jarduera horietako batzuk:

 

- Proiektua aurkezteko jardunaldia. 2005eko abenduaren 20an izan zen, Bilboko Euskalduna jauregian. Jardunaldi horretan, ‘KIDEITU sarea’ garapen-elkarteko erakunde guztietako ordezkariek parte hartu zuten. Heide Cortolezis andreak eta Mag. Martín Haidvogl jaunak ere esku hartu zuten, eta ‘Austriako lan-merkatuan egondako genero-mainstreaming-aren esperientzia egiaztatuak’ lana aurkeztu zuten.

 

- Proiektuaren artikulu baten argitalpena, Europako Parlamentuko Aldizkarian. Europan KIDEITU proiektuaren berri emateko, artikulu bat argitaratu dugu Europako Parlamentuaren martxoaren 12ko aldizkarian, aldizkariaren 241. alean.

Artikuluaren testua   (.pdf 370kb)


- Topaketa: "Enplegu- eta prestakuntza-erakundeetan genero-mainstreaminga integratzea: desafioak eta errealitateak". 2007ko azaroaren 27an ospatuko da, Donostiako Kursaalean. Jardunaldi horretan, EQUAL KIDEITU egitasmoaren baitan hiru urteotan egindako ibilbidearen produktuak eta gogoetak azalduko ditugu, bai alderdi nazionalean, bai nazioz gaindiko alderdian ere.

 

Topaketaren programa  (.pdf 181kb)

 

Topaketaren kartela  (.pdf 356kb)

 

Izen emateko orria  (.pdf 45kb)

 

Nazioarteko Lan Programa

 

Urte hauetan zehar, ezagutza- eta esperientzia-trukaketa egin dugu Italiako ‘Sistema Gender Friendly’ EQUAL proiektuarekin, UGL - Unione Generale del Lavorok zuzentzen duenarekin. Lan bateratu hori nazioz haraindiko lanerako plan batean islatu da; ‘Gender-Friendly and E-Quality Employment System’ du izena.


Zehazki, bi proiektuen arteko nazioz haraindiko lankidetzaren lan-egitasmoaren barruan, hauek egin dira:


- Nazioz haraindiko koordinaziorako lehenengo bilera, 2005eko urriaren 27 eta 28an Erroman.


- “Nazioz haraindiko lehenengo paketea” prestatzea eta gauzatzea, 2006ko ekainaren 6tik 8ra Euskadin; paketea hauek osatu zuten:


a) nazioz haraindiko koordinaziorako bilera batek,
b) Generoaren mainstreamingerako Euskadiko esperientziak aztertzeko bisitek,
c) “Sindikatuen esperientziak berdintasunerako bidean” mintegiak


- “Nazioz haraindiko bigarren paketea”, Erroman, 2007ko martxoaren 13tik 15era; hauek osatu zuten:


a) nazioz haraindiko koordinaziorako bilera batek,
b) generoaren mainstreamingerako Italiako sindikatuen esperientziak aztertzeko bisitek,
c) “Lana eta gizartea antolatzeko prozesuaren berrikuntzarako genero-ituna” mintegiak


- “Genero-mainstreaminga enplegu- eta prestakuntza-erakundeetan integratzea: erronkak eta benetako egoera” topaketaren eremuko nazioz haraindiko lanerako plana amaitzea. Topaketa hori Donostian, Kursaalen, egin zen 2007ko azaroaren 27an.


Nazioz haraindiko lankidetzatik sortutako emaitzen eta produktuen artean, honako hauek nabarmentzen dira:


- Proiektuko webgunea (
http://www.genderemploymentsystem.org); bertan, nazioz haraindiko proiektuaren aurrerapenak eta emaitzak bildu dira.


"Genero-ikuspegiaren mainstreaminga enplegu- eta prestakuntza-erakundeetan diseinatzeko, txertatzeko eta ebaluatzeko gida".

Informazio gehiago:
Nazioarteko proiektuaren web orria

Proiektuaren transferentzia

Transferentziarako joerarekin sortu zen EQUAL KIDEITU proiektua. Horregatik, hasiera hasieratik, jarduera guztien helburua zen erakundeetan “hazi” bat ereitea, KIDEITUren ondoren, erakundeak izan zitezen beren lanetan, programetan eta jardueretan genero-berdintasuna bultzatuko zutenak.


Hasierako asmo horrez gain (erakunde guztiek etorkizunari begira berdintasunaren alorrean hartu duten konpromisoari esker lortu da), proiektua politika orokorretara transferitzeko jarduerak ere egin dira.


Hona hemen jarduera garrantzitsuenetako batzuk:


- “Generoaren zeharkakotasuna txertatzeko prozesuetan politika inplikatzeari buruzko topaketa", 2006ko martxoaren 23an egin zen. Bertan Garapen Taldeko Zuzendaritza Batzordeko titularrek hartu zuten parte, GTko erakundeetako enplegu- eta prestakuntza-politiketan emakumezkoen eta gizonezkoen arteko berdintasuna txertatzeari buruz guztiek batera gogoeta egiteko.


- “2007-2013 Europako Gizarte Funtseko hurrengo programazio-aldian aukera-berdintasuna txertatzeari buruzko topaketak”, 2006ko irailaren 22tik urriaren 19ra bitartean egin ziren. Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Prestakuntza Zuzendaritzako eta Emakundeko arduradunek eta pertsonal teknikoak parte hartu zuten. Horren helburua berdintasun-printzipioa programa honetan sartzeari buruz eztabaidatzea eta operatibo egitea izan zen: Europako Gizarte Funtseko Programa Operatiboa Euskadin 2007-2013 aldirako. Topaketa horiei esker, erabaki egokiak hartu ziren berdintasuna programazio berrian txertatzeko, eta printzipio hori balorazio-irizpide bihurtu zen, Programa Operatibora aurkeztutako proiektuetan. Emakundek parte hartu zuen proiektu horien aukeraketa-prozesuan.


- KIDEITUren parte-hartzea; Marina Bidasorok aurkeztuta (Egailaneko Zuzendari Kudeatzailea), EQUAL Ekimeneko Aukera Berdintasunerako Amaierako Kongresuko “Generoaren mainstreaminga” tailerrean, 2007ko urriaren 29an A Coruñan egin zen.

Azken eguneratzea: 2008/03/11